Integratieve Kinderthearpie als hulpmiddel voor leerlingen met problemen en voor coaching van leerkrachten

kindertherapie in onderwijs

Je bent leerkracht en je wilt weten of je eigen gevoel over je contact met een bepaald kind klopt. Elke leerkracht kent ze wel: de aandachtvrager, de onruststoker, altijd een weerwoord, altijd alles tien keer vragen, druk of heel stil, onzeker, gesloten, niet te bereiken, huilerig. Kortom, een kind in zijn afweer. Misschien soms ook kinderen van wie je helemaal niets begrijpt?

Dat kost een leerkracht heel veel energie, jaar na jaar. Heb je met kinderen te maken die ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt hebben? Vermoed je wel eens dat een kind en/of de ouders het moeilijk hebben met de opvoeding of de opvoedingssituatie? Hoe ga je daar nu als leerkracht mee om? Je beseft dan dat kinderen en ouders daar zelf ook problemen mee hebben en er iets aan willen doen.

Integratieve Kindertherapie kan dan een hulpmiddel zijn. Stel dat ouders het kind daarom hebben aangemeld voor kindertherapie, al dan niet na advies. De kindertherapeut wil dan graag de klas meemaken, ervaren. Dat kan je als leerkracht best een onzeker gevoel geven en kan de vraag oproepen: "Heb ik alles wel gezien bij mijn leerling?" Je kunt daar altijd met mij over praten.

Bij mij staan de belangen van het kind centraal. Wat heeft het kind in de schoolsituatie nodig om goed te kunnen functioneren? Daarom is het van groot belang dat ik goed overleg met de school kan hebben. Ik ga, kijkend vanuit het kind, met de school bespreken of een bepaalde aanpak of benadering mogelijk is. Ik zal ook aangeven waarom dit kind in die situatie zich zo gedraagt en daarom deze benadering nodig heeft.

Leerkrachten en interne begeleiders hebben naast hun onderwijstaak ook de belangrijke rol van problemen signaleren. Díe kinderen herkennen die problemen hebben waar ze zelf niet uitkomen. Die situaties onderkennen en melden. Kortom een signaleringstaak.

Wanneer leerkrachten of begeleiders advies willen betreffende kinderen die niet in therapie zijn, kunnen zij contact opnemen met mij als kindertherapeut. Gezamenlijk kunnen we nagaan hoe verdere samenwerking mogelijk is in het kader van zorg binnen de school. Er kan daarna contact met de ouders worden opgenomen om de signalen en mogelijke problemen samen met mij te bespreken. De kindertherapeut is daardoor de school tot steun bij kinderen met problemen. Door de gespecialiseerde opleiding tot Integratief Kindertherapeut kan ik van de leerkracht en interne begeleider een groot stuk zorg en (in)spanning wegnemen. De voordelen zijn duidelijk. De lessen worden rustiger en stabieler. Bovendien effectiever en efficiënter. De leerkracht kan zich weer meer op zijn primaire taken concentreren.

Scholen lopen aan tegen schijnbaar onoplosbare (gedrags)problematiek van kinderen. Waar komt dit gedrag vandaan? Hoe kunnen we dit veranderbaar maken? Scholen kunnen dan een beroep op de therapeut doen om een traject voor zorgleerlingen te ontwikkelen, waarbij ouders en leerkrachten gericht ondersteund en geadviseerd worden. Het is zowel mogelijk om vaste uren/dagdelen per week in de formatie op te nemen, alswel freelance zorg in te huren. De visie van Integratieve Kindertherapie kan tevens een negatief groepsklimaat ombuigen.

Veerkracht | 2015